Alcan İbrahimov

SƏTƏM üzrə mühəndis

Mənim haqqımda


Təşklatçılığı bacaran,zərur hallarda təzyq altında şləyən,şdə yaranan müxtəlf vəzyyətlərə çevk reaksya verən,çevrəyə tez adaptasya olan,ünsyyət və münasbət qurmağı,bacaran bryəm.Məqsədlərmə çatmağ üçün səy gösdərrəm.Rsk müəyyən etmək,qymətləndrmək və darə etməy bacarıram.Məsələyə və prablemlərə sərbəst və detallı şəkldə yanaşıb onu həll edrəm.

Təhsil

İş təcrübəsi

 • İnşaat MMC 05.2020 - 09.2021

  SƏTƏM mühəndisinin köməkçisi

  Tələb üzrə şdən öncə təlmat, daxl təlmlərn təmn edlməs SƏTƏM lə bağlı görüşlərdə və yoxlamalarda ştrak və onlara töhfə verlməs Şrkətn şə nəzarət proseslər və təhlükəsz ş təcrübələrnn fəal şəkldə təşvq Mövcud və yen şçlərn və heyətn Şrkətn SƏTƏMM syasətlər və prosedurları lə tanış edlməs Rəhbərlyn təlmatlarına əsasən dgər şlərn yernə yetrlməsndə köməklk göstərlməs

 • ZEN MMC 08.2022 - 07.2023

  SƏTƏM mühəndisi

  Sahədə şçlərn təhlükəszlk qaydalarına rayət etməsnə nəzarət etmək. Müəsssənn şçlər tərəfndən əməyn mühafzəs üzrə qanunverclk və dgər normatv hüquq aktlara əməl edlməsnə nəzarət etmək; Obyektde bədbəxt hadsələrn qarşısının alınması və əmək şəratnn yaxşılaşdırılması üzrə proflaktk tədbrlər hazırlamaq və həyata keçrlməsnn təşkl edlməsnə çalışmaq;

Nailiyyətiniz və mükafatlarınız

 • For successfully completng ISO 14001:2015 - Envronmental Management Systems (EMS) Presented to.ID:unopl1bv9c. 2023

 • ELS " (E-Learnng Solutons) - IOSH Competency Framework and CPD free onlne webnar provded by ELS.No1987- 4815-1647-1985 2023

 • Azərbaycan Dövlət Əməyn Mühafzəs və Təhlükəszlk Texnkası Elm-Tədqqat İnsttunda Sənayedə texnk təhlükəszlk və əməyn mühafzəs qaydaları və normaları üzrə 30 saatlıq təlm kursu keçmş və bu sahədə blyn artırmışdır. No01/0008169 2023

 • " ELS " (E-Learnng Solutons) - Fre Safety Awareness (AZ) free e-learnng awareness sesson provded by ELS.No6286-2906-1604- 4104 2023

 • ELS " (E-Learnng Solutons) - Safety at Heght Awareness (AZ) free e-learnng awareness sesson provded by ELS.. No2236-9895-5512-2112 2023

 • ELS " (E-Learnng Solutons) - Basc Frst Ad (AZ) free e-learnng awareness sesson provded by ELS.No1411-3441-6188-1540

Telegram kanalımız